คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พันตำรวจตรี ดร.มนต์พิพัฒน์ เอี่ยมจรัส
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูโสภณ ประชากิจ
ตำแหน่ง : กรรมการ /ผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระโฆสิตธมโม
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : พันจ่าอากาศเอกพงศ์ธวัช การบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางรัชนี โชติการ
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณลักษณ์ สาระศาลิน
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พันโทโภคทรัพย์ แสนสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : จ่าสิบเอกสมศักดิ์ วงศ์บุญ
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญศรี แสนสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางนิตดาวัลย์ คงสมบูรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายอนิรุทธิ์ เบ็ญแสม
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางวลี สุมิพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริวัฒน บาริศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ/ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายภิญโญ นิลบ่อ
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ