คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : พันจ่าอากาศเอกสุวรรณ บรรดาศักดิ์
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ร้อยตรีเชี่ยว ม่วงศรีจันทร์
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายมนตรี ตั้งเจริญถาวร
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายถนอม พร้อมมูล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณลักษณ์ หาญวงค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พันจ่าอากาศเอกพงษ์ธวัช การบุญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางนิตดาวัลย์ คงสมบูรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : จ่าสิบเอกสมศักดิ์ วงศ์บุญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พันจ่าอากาศเอกสุวิทย์ ม่วงมณี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางเพ็ญศรี แสนสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายไพฑูรย์ จันทร์แจ่ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสวงค์ วังเขาแก้ว
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางพัณณิตา วรรณเสวก
ตำแหน่ง : กรรมการ/เลขานุการ