คณะผู้บริหาร

นายภิญโญ นิลบ่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพุฒวัฒน์ กองวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา