คณะผู้บริหาร

นางพัณณิตา วรรณเสวก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายพุฒวัฒน์ กองวงษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา