กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธนิตา สังข์บัวศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมนัสนันท์ วิจิตรเจริญมาศ
ครู คศ.1

นางสาววลัยภรณ์ พงษ์แสน
ผู้ช่วยครู

นางสาวจริยา วรรัมย์
ผู้ช่วยครู

Mary Jane T Giron
ครูต่างชาติ

Elvin P. Sibulan
ครูต่างชาติ

Gilda Angelica Dela Pena Avena
ครูต่างชาติ

Nelson jr. Gadil Sayno
ครูต่างชาติ

Jesiebell Lagahit Co
ครูต่างชาติ

Xu Fenfang
ครูสอนภาษาจีน