กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวมนัสนันท์ วิจิตรเจริญมาศ
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางธนิตา สังข์บัวศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจริยา วรรัมย์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวโสภา บูชา
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายชลสิทธิ์ อินทรเพชร
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1
เบอร์โทร : 0967759345
อีเมล์ : ฺิBlackcobbara@gmail.com

Miss Li Jiayuan
ครูต่างชาติ จีน ชั้นอนุบาล

Mr.Zhao Mu tian
ครูต่างชาติ (จีน) ประถม 1-3

Mrs.Maricel Cabingatan Robles
ครูต่างชาติ

Ms.Desalyn Esplana Guilayan
ครูต่างชาติ มัธยม 1-3

Ms.Rosemarie Pidenes Amen Cruz
ครูต่างชาติ

Mr.Symon Kim Camana Sasis
ครูต่างชาติ

Mr.Nereo Fernandez Baay
ครูต่างชาติ อนุบาล 1-3

Mr. Daryl Ras Diel
ครูต่างชาติ