กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางธนิตา สังข์บัวศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวมนัสนันท์ วิจิตรเจริญมาศ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจริยา วรรัมย์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

Mary Jane T Giron
ครูต่างชาติ สอนมัธยม

Mr. Jowel Villanueva
ครูต่างชาติ

Mrs.Helaima Gatiw-an
ครูต่างชาติ ประถมปลาย

Mr. Nelson jr. Gadil Sayno
ครูต่างชาติ ประถมต้น ปลาย

Miss Mary Grace Rementilla
ครูต่างชาติ ประถมต้น

Mr.Mao Weixiang
ครูสอนภาษาจีน