กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวธัญชนก เนยคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาววินิจ ยังแสนภู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางลำดวน ภูกิ่งพลอย
ครู คศ.2