กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวธัญชนก เนยคำ
ครู คศ.3

นางสาววินิจ ยังแสนภู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางลำดวน ภูกิ่งพลอย
ครู คศ.1