กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวธัญชนก เนยคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาววินิจ ยังแสนภู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางลำดวน ภูกิ่งพลอย
ครู คศ.1