กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวธัญชนก เนยคำ
ครู คศ.2

นางจิรัชญา จตุทอง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางลำดวน ภูกิ่งพลอย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาววินิจ ยังแสนภู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1