กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวธัญชนก เนยคำ
ครู คศ.3

นางสาววินิจ ยังแสนภู
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางลำดวน ภูกิ่งพลอย
ครู คศ.1