กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวธัญชนก เนยคำ
ครู คศ.2

นางจิรัชญา จตุทอง
ครู คศ.2

นางลำดวน ภูกิ่งพลอย
ครู คศ.1

นางสาววินิจ ยังแสนภู
ครู คศ.2