กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพัชรินทร์ วรรณประภา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนพดล บุญอำรุง
ครู คศ.3

นายกิตศิพัฒน ทับเกร็ด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0