กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพัชรินทร์ วรรณประภา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนพดล บุญอำรุง
ครู คศ.2

นายกิตศิพัฒน ทับเกร็ด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0

นางสาวประภาพร เดือนเพ็ง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2