กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพัชรินทร์ วรรณประภา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายนพดล บุญอำรุง
ครู คศ.3

นายกิจศิพัฒน ทับเกร็ด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1