กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางพัชรินทร์ วรรณประภา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายนพดล บุญอำรุง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายกิจศิพัฒน ทับเกร็ด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1