กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวสมภักดิ์ สมเพราะ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปิยะพงษ์ ทองมาก
ผู้ช่วยครู

นายสิทธิชัย ศรีกุล
ผู้ช่วยครู