กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสมภักดิ์ บาริศรี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นายปิยะพงษ์ ทองมาก
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายสิทธิชัย ศรีกุล
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1