พนักงานจ้างทั่วไป

นางอุไร เสือใหล
นักการภารโรง

นางสาวสุภาพ พวงรัตน์
พนักงานจ้างทั่ววไป