กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายศิริวัฒน บาริศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางจิรัชญา จตุทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูสุรวิชญ์ เทียมมล
ผู้ช่วยครู