กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจิรัชญา จตุทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศิริวัฒน บาริศรี
ครู คศ.3

นางสาวภัทราภรณ์ ไวแสน
ผู้ช่วยครู