กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศิริวัฒน บาริศรี
ครู คศ.2

นางสาวภัทราภรณ์ ไวแสน
ผู้ช่วยครู