กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจิรัชญา จตุทอง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศิริวัฒน บาริศรี
ครู คศ.3

ว่าง ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น
ผู้ช่วยครู