กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมศักดิ์ ธนะพาณิชย์สกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาว กฤษณา บุญเจิม
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นางสาวกัญญาพัชญ์ สีเมฆ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1