กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสมศักดิ์ ธนะพาณิชย์สกุล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0859851629
อีเมล์ : kfcghae11@gmail.com

นายกิจศิพัฒน ทับเกร็ด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางลำดวน ภูกิ่งพลอย
ครู คศ.2

นางสาว กฤษณา บุญเจิม
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวกัญญาพัชญ์ สีเมฆ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

ครูมาลิน โสพันธ์
ผู้ช่วยครู