กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนุจรี อุทกโยธะ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอนัญญา คำผลศิริ
ครู คศ.2

นางสาวณัฐชยา กระทาง
ผู้ช่วยครู

นางสาวศิวกุล อนุโลก
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2