กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวณัฐชยา ภูวเดชชัยบัญชา
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอนัญญา คำผลศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวประภาพร เดือนเพ็ง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายธนาวุฒิ ใจทน
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2