กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนุจรี อุทกโยธะ
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอนัญญา คำผลศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวณัฐชยา ภูวเดชชัยบัญชา
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวประภาพร เดือนเพ็ง
ผู้ช่วยครู