กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอนัญญา คำผลศิริ
ครู คศ.3

นางสาวณัฐชยา ภูวเดชชัยบัญชา
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวประภาพร เดือนเพ็ง
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายธนาวุฒิ ใจทน
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

ว่าง ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อิ่น
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์