กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสวงค์ วังเขาแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมพร กาญจนาธิวัฒน์
ครู คศ.3

นางสาวใบหยก กล่อมจอหอ
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/0