กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาว กาญจนา สีเดช
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

ครูอุไรวรรณ สีราช
ผู้ช่วยครู