กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาว กาญจนา สีเดช
ผู้ช่วยครู
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1