กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสวงค์ วังเขาแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสามารถ กุลนาพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0

นางสมพร กาญจนาธิวัฒน์
ครู คศ.3

นางพรพิมล พุกเพชร
ครู คศ.1

นางสาวเบญจพร สาโรวาท
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1