กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสวงค์ วังเขาแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสมพร กาญจนาธิวัฒน์
ครู คศ.3

นางพรพิมล พุกเพชร
ครู คศ.1