ปฐมวัย

นางมัทนา เสนาดี
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวยุพา ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยครู

นางสาวศุภราภรณ์ ดวงเคน
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวปนัดดา บุญเดช
ผู้ช่วยครู

นางสาวสุภาพ พวงรัตน์
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวณัฐกฤตา ทศภานนท์
ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวพิชญาภา บมพรมราช
ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวสุชาดา การะเกต
ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาว ณัฐพร ทิพสงคราม
ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวจินตนา จากนอก
ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

ว่าง ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่น
ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1