ปฐมวัย

นางมัทนา เสนาดี
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวยุพา ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1
เบอร์โทร : 087-0836153
อีเมล์ : -

นางสาวศุภราภรณ์ ดวงเคน
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสาวปนัดดา บุญเดช
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาว รัตติพร บุษบา
ผุู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวสุภาพ พวงรัตน์
ครูพี่เลี้ยง
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวพิชญาภา บมพรมราช
ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสุชาดา การะเกต
ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1
เบอร์โทร : 0953877051

นางสาว ณัฐพร ทิพสงคราม
ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2
เบอร์โทร : 0836043047

นางสาวจินตนา จากนอก
ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 0917135681
อีเมล์ : mayjintatlp1999@gmail.com

นางสาวณัฐสุดา เรือนงาม
ผู้ดูแลเด็ก
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1
เบอร์โทร : 0957342078