ปฐมวัย

นางมัทนา เสนาดี
ครู คศ.2
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวยุพา ประเสริฐสังข์
ผู้ช่วยครู

นางสาวศุภราภรณ์ ดวงเคน
ผู้ช่วยครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวสุภาพ พวงรัตน์
ครูพี่เลี้ยง

นางสาวปนัดดา บุญเดช
ผู้ช่วยครู

นางสาวธัญญรัตน์ ถิ่นอภัย
ผู้ช่วยครู