ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายภิญโญ นิลบ่อ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 8 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางพัณณิตา วรรณเสวก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2558 - 2 ตุลาคม 2562
ชื่อ-นามสกุล : นายสุมน จอสูงเนิน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 6 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2558
ชื่อ-นามสกุล : นายสมเดช มานิตย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2547 – มกราคม 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายวรพจน์ อิสรคุปต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2545 - 2547
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย บำรุงศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2543 – 29 พฤศจิกายน 2545
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญเลิศ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 29 มีนาคม 2539 – 7 กุมภาพันธ์ 2543
ชื่อ-นามสกุล : นางสุวรรณ ลพหงษ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 มีนาคม 2537 – 29 พฤศจิกายน 2538
ชื่อ-นามสกุล : นายเชื่อม มีเมือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ตุลาคม 2531 - 6 มีนาคม 2537
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทัศน์ มากท้วม
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2515 – 30 กันยายน 2531
ชื่อ-นามสกุล : นายสุด การบุญ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 พฤษภาคม 2500 - 18 พฤษภาคม 2515
ชื่อ-นามสกุล : นายสุทธิ์ ศรีวิสุทธิลักษณ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 19 พฤษภาคม 2491 - 14 พฤษภาคม 2500
ชื่อ-นามสกุล : นายสถิตย์ ถาวรวรรณ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 พฤศจิกายน 2483 - 18 พฤษภาคม 2491
ชื่อ-นามสกุล : นายชื่น รอดรวย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 10 กุมภาพันธ์ 2476 - 31 ตุลาคม 2483