ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ฟอร์มโครงการปี2565 Word Document ขนาดไฟล์ 35.31 KB 41561
รายชื่อนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.97 KB 41554
ปฏิทินการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 252564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 59.12 KB 41550
แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำนพิจำรณำกลั่นกรองรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 93.24 KB 41549
คำสังการรับมอบตัวนักเรียน อ1 ป1 ม1 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 92.8 KB 41549
คำสั่งวางแผนรับนักเรียน2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 70.23 KB 41550
คำสั่งศูนย์รับนักเรียน2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 86.81 KB 41550
คำสังแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรของโรงเรียนวัดสลักเหนือ2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 110.35 KB 41548
ประกาศเลื่อนการเรียนแบบเข้าชั้นเรียน ในโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 71.97 KB 41553
คำสั่งปฏิบัติงานช่วงโควิด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.89 KB 41552
คำสั่งแจกหนังสืออุปกรณ์การเรียน 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 80.89 KB 41550
คำสังปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนยุคโควิด19 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 764.32 KB 41549
ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 801.29 KB 48359
แบบ ป.พ.5/1 มัธยม 48375