พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 
พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  

2. ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และธำรงรักษาวัฒนธรรมไทยเพื่อนำ

    ไปใช้ในชีวิตประจำวัน

3. มุ่งเน้นนักเรียนรู้จักการใช้เทคโนโลยี  แสวงหาความรู้ สร้างจิตสำนึกที่ดี
4. สร้างความร่วมมือกับชุมชนด้วยวิธีการที่หลากหลาย

5. พัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตามศักยภาพ

6. ส่งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีศักยภาพ

     ตามเกณฑ์มาตรฐาน
 
เป้าหมาย
     1. นักเรียนมีความรู้  ความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู้
    2. นักเรียนเป็นคนดีของสังคม  ครอบครัว  ชุมชน  และประเทศชาติ
3. นักเรียนมีทักษะในการทำงานและพื้นฐานในการประกอบอาชีพ
     4. นักเรียนมีความรู้เรื่องท้องถิ่นของตนเอง  และร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
   ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน
5. นักเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี                                        
6. ครูได้รับการพัฒนาเป็นครูมืออาชีพ  ครูต้นแบบ  และผ่านเกณฑ์

    มาตรฐานวิชาชีพครู