วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

 

วิสัยทัศน์
           นักเรียนเป็นคนดี  มีคุณธรรมจริยธรรม  ดำรงความเป็นไทยภายใต้  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ก้าวทันเทคโนโลยีสู่สากลมีพื้นฐานด้านการกีฬา ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขมีความสุขบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง