ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

            โรงเรียนวัดสลักเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ตั้งอยู่ในที่ดินวัดสลักเหนือ หมู่ที่ ตำบลบ้านใหม่  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่  10  กุมภาพันธ์  2476  เป็นโรงเรียนทางอำเภอจัดตั้งอาศัยศาลาการเปรียญวัดเป็นสถานที่เรียน  สอนตั้งแต่ชั้น  .1 – 6 ..  2480  ทางราชการยุบ ป.5 – 6 ทั่วราชอาณาจักร  เหลือเพียง ป.1 - 4

                ..  2500  นายสุด  การบุญ  ครูใหญ่และท่านพระครูนนทวราภรณ์  (พระอธิการเชียงผู้อุปการะโรงเรียนได้ปลูกสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศถาวร  แบบ  017  พิเศษ ชั้น ห้องเรียน  จากเงินงบประมาณ  122,000.-  บาท  จากเงินสมทบทุน  นางรักษาบรรณสาร (ต่วน  ชุมแสง ณ อยุธยา)  70,000.-  บาท  รวมเป็นเงิน  192,000.-  บาท  ผู้อุปการะจัดสร้างเองเมื่อ  24  สิงหาคม  2501  แล้วเสร็จใช้โรงเรียนเมื่อวันที่ 4 มกราคม  2506

ความเจริญก้าวหน้า

            โรงเรียนวัดสลักเหนือ  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  ตั้งอยู่ในที่ดินของวัดสลักเหนือ  หมู่ที่ ตำบลบ้านใหม่  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  เปิดสอนครั้งแรก เมื่อวันที่ 10  กุมภาพันธ์  2476  เป็นโรงเรียนทางอำเภอจัดตั้งอาศัยศาลาการเปรียญวัดเป็นสถานที่เรียน  สอนตั้งแต่ชั้น ป.1-.6  .. 2480  ทางราชการยุบ ป.5 – .6 ทั่วราชอาณาจักร  เหลือเพียง ป.1- .4

                ..  2500  นายสุด  การบุญ  ครูใหญ่และท่านพระครูนนทวราภรณ์  (พระอธิการเชียงผู้อุปการะโรงเรียนได้ปลูกสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศถาวร  แบบ  017  พิเศษ ชั้น ห้องเรียน  จากเงินงบประมาณ  122,000.-  บาท  จากเงินสมทบทุน  นางรักษาบรรณสาร (ต่วน  ชุมแสง ณ อยุธยา)  70,000.-  บาท  รวมเป็นเงิน  192,000.-  บาท  ผู้อุปการะจัดสร้างเองเมื่อ  24  สิงหาคม  2501  แล้วเสร็จใช้โรงเรียนเมื่อวันที่ 4 มกราคม  2506  เป็นโรงเรียนที่วิทยาลัยครูสวนสุนันทา  จัดส่งนักศึกษามาฝึกสอนเมื่อวันที่  18  ธันวาคม  2506  ถึงปลายปีการศึกษา  2521   โรงเรียนนี้เดิมสังกัดกรมสามัญศึกษาเมื่อ  1  ตุลาคม 2509  โอนไปสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ 1  ตุลาคม 2523 โอนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 

ขยายการศึกษาภาคบังคับ ป.1 –7 เมื่อปีการศึกษา  2506  เป็นโรงเรียนแรกของอำเภอ  ต่อมา  ..  2521  แผนการศึกษาชาติใช้ระบบ  6:3:3  จึงเปิดสอน ป.1 – .6  ชั้นเด็กเล็กเปิดสอนปีการศึกษา  2534  เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา  เมื่อ  ..  2534  เปิดสอน ม.1 – 3
 
คำขวัญของโรงเรียน
เรียนดี  กีฬาเลิศ  เทิดคุณธรรม   นำชุมชนสัมพันธ์  ก้าวทันเทคโนโลยี

 

สีประจำโรงเรียน

        ฟ้า ขาว