ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
02 ก.ย. 64 แจกเงินค่าอาหารกลางวัน นักเรียนร.ร.วัดสลักเหนือ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 64
18 ส.ค. 64 โรงเรียนวัดสลักเหนือ ถวายภัตตราหาร เช้า เพล แก่พระภิกษุสงฆ์วัดสลักเหนือ
11 ส.ค. 64 ส่งแบบสำรวจการขออินเตอร์เนตของนักเรียนโรงเรียนวัดสลักเหนือ อบจ.และ อปท.
15 ก.ค. 64 ประชุมการจัดการเรียนการสอน ในยุคโควิต19
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ออนไลน์/แต่งกายสุภาพ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดสลักเหนือ
14 ก.ค. 64 ถึง 24 ส.ค. 64 ส่งแผนการจักการเรียนการสอน บันทึกหลังการสอน ผลการสอน การวัดผลนักเรียน ผอ.กนกนันท์
29 มี.ค. 64 นักเรียน ป.1-ป.6 สอบ Math Science English(CANDO Book)
โรงเรียนวัดสลักเหนือ/ชุดนักเรียน โรงเรียนวัดสลักเหนือ กองการศึกษา อบจ.นนทบุรี กระทรวงมหาดไทย
29 มี.ค. 64 ถึง 31 มี.ค. 64 นักเรียนสอบปลายภาคเรียน อนุบาล ป.1-ป.6 และ ม.1-ม.3
โรงเรียนวัดสลักเหนือ โรงเรียนวัดสลักเหนือ กองการศึกษา อบจ.นนทบุรี กระทรวงมหาดไทย
24 มี.ค. 64 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT ประเมินคุณภาพผู้เรียน
โรงเรียนวัดสลักเหนือ / แต่งกายชุดนักเรียน ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
17 มี.ค. 64 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 สอบ RT แนวทางการประเมินการอ่านของผู้เรียน
สนามสอบโรงเรียนวัดสลักเหนือ/ชุดนักเรียน ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
18 ธ.ค. 62 ถึง 19 ธ.ค. 62 แข่งขันกีฬาสีวัดสลักเหนือ
13 พ.ค. 62 เปิดเทอมนักเรียนโรงเรียนวัดสลักเหนือ
02 ธ.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองเทอม 2 วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 09.00-12.00
สุภาพ
15 พ.ค. 61 นักเรียนชั้นอนุบาลเริ่มเรียนวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
07 พ.ค. 61 ถึง 11 พ.ค. 61 เรียนปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นประถศึกษาปีที่ 1 -มัธยมศึกษาปีที่ 3
11 ก.พ. 61 ทำบุญอดีตเจ้าอาวาสวัดสลักเหนือ (อาจารย์เชียง)
27 ก.ย. 59 ถึง 29 ก.ย. 59 การสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ชุดนักเรียน
18 ส.ค. 59 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และ ค่ายคณิตศาสตร์
ชุดผ้าไทย (สีเขียว) นางสาวนุจรี อุทกโยธะ นายสมศักดิ์ ธนะพาณิชย์สกุล
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ชุดผ้าไทย สีฟ้า นางจิรัชญา จตุทอง
03 ส.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาย และกิจกรรมห้องสมุด
ชุดนักเรียน นางสาวเบญจพร สาโรวาท
11 มี.ค. 59 ถึง 11 ก.พ. 59 การจัดกิจกรรม "บัณฑิตน้อย"
สุภาพ รร.วัดสลักเหนือ
01 ก.พ. 59 ถึง 16 พ.ค. 59 โรงเรียนวัดสลักเหนือเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
27 พ.ย. 58 การประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
สุภาพ โรงเรียนวัดสลักเหนือ
12 ต.ค. 58 ถึง 30 ต.ค. 58 การติว o-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558
นักเรียน
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนข้าราชการ/พนักงานแต่งกายด้วยผ้าไทย ร.ร.วัดสลักเหนือ
07 ส.ค. 58 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต แหล่งเรียนรู้ด้วย ICT
สุภาพ ร.ร.วัดสลักเหนือ
29 ก.ค. 58 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
       ด้วยวันภาษาไทยแห่งชาติ  ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเป็นการสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทย ในฐานะเป็นภาษาประจำชาติและแสดงความเป็นเอกราชของชาติไทย
สุภาพ ร.ร.วัดสลักเหนือ
27 ก.ค. 58 ถึง 28 ก.ค. 58 การจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
สุภาพ ร.ร.วัดสลักเหนือ
25 มิ.ย. 58 ถึง 26 มิ.ย. 58 จัดกิจกรรมวันสุนธรภู่ และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เรียบร้อย ร.ร.วัดสลักเหนือ
18 มิ.ย. 58 การจัดพิธีไหว้ครู
สุภาพ ร.ร.วัดสลักเหนือ
23 พ.ย. 56 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
แต่งกายสุภาพ โรงเรียนวัดสลักเหนือ
13 พ.ย. 56 ถึง 15 พ.ย. 56 โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ - เนตรนารี (อบจ.พัฒนา 1)
โรงเรียนวัดสลักเหนือส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าค่ายลูกเสือ  ณ  ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์   จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
01 พ.ย. 56 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2556
14 ต.ค. 56 ถึง 25 ต.ค. 56 นักเรียนชั้น ป. 6 และ ม.3 เตรียมความพร้อมในการสอบ O-net
10 ต.ค. 56 นักเรียนรับผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2556
30 ก.ย. 56 ถึง 02 ต.ค. 56 การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2556
04 ก.ย. 56 ตลาดนัดฝีมือเด็กไทย ก้าวไปสู่อาเซียน
27 ส.ค. 56 ถึง 28 ส.ค. 56 โครงการ English Camp 2013
นางชญาดา สุขวงค์ตานนท์
19 ส.ค. 56 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ,นายสมสักดิ์
15 ส.ค. 56 ถึง 16 ส.ค. 56 กิจกรรมค่ายคุณธรรมระดดดับชั้นอนุบาล 1- 2และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
นายศิริวัฒ บาริศรี
05 ส.ค. 56 ถึง 07 ส.ค. 56 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปีการศึกษา 2556
              โรงเรียนวัดสลักเหนือได้กำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปีการศึกษา  2556   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2556
วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ. นนทบุรี นายศิริวัฒ บาริศรี
05 ส.ค. 56 ถึง 12 ส.ค. 56 สัปดาห์กิจกรรมวันแม่
26 มิ.ย. 56 วันสุนทรภู่
ทางโรงเรียนวัดสลักเหนือได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนวัดสลักเหนือ นางสางอนัญญา คำผลศิริื