ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มิ.ย. 56 วันสุนทรภู่
ทางโรงเรียนวัดสลักเหนือได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่
โรงเรียนวัดสลักเหนือ นางสางอนัญญา คำผลศิริื
05 ส.ค. 56 ถึง 07 ส.ค. 56 กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปีการศึกษา 2556
              โรงเรียนวัดสลักเหนือได้กำหนดจัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมประจำปีการศึกษา  2556   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2556
วัดพระศรีอารย์ อ.โพธาราม จ. นนทบุรี นายศิริวัฒ บาริศรี
05 ส.ค. 56 ถึง 12 ส.ค. 56 สัปดาห์กิจกรรมวันแม่
15 ส.ค. 56 ถึง 16 ส.ค. 56 กิจกรรมค่ายคุณธรรมระดดดับชั้นอนุบาล 1- 2และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
นายศิริวัฒ บาริศรี
19 ส.ค. 56 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
นางสาวเสาวลักษณ์ ,นายสมสักดิ์
27 ส.ค. 56 ถึง 28 ส.ค. 56 โครงการ English Camp 2013
นางชญาดา สุขวงค์ตานนท์
04 ก.ย. 56 ตลาดนัดฝีมือเด็กไทย ก้าวไปสู่อาเซียน
30 ก.ย. 56 ถึง 02 ต.ค. 56 การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2556
10 ต.ค. 56 นักเรียนรับผลการเรียนประจำภาคเรียนที่ 1/2556
14 ต.ค. 56 ถึง 25 ต.ค. 56 นักเรียนชั้น ป. 6 และ ม.3 เตรียมความพร้อมในการสอบ O-net
01 พ.ย. 56 วันเปิดภาคเรียนที่ 2/2556
13 พ.ย. 56 ถึง 15 พ.ย. 56 โครงการพัฒนากิจการลูกเสือ - เนตรนารี (อบจ.พัฒนา 1)
โรงเรียนวัดสลักเหนือส่งนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าค่ายลูกเสือ  ณ  ค่ายลูกเสือไทเกอร์แคมป์   จังหวัดลพบุรี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 พ.ย. 56 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2556
แต่งกายสุภาพ โรงเรียนวัดสลักเหนือ
18 มิ.ย. 58 การจัดพิธีไหว้ครู
สุภาพ ร.ร.วัดสลักเหนือ
25 มิ.ย. 58 ถึง 26 มิ.ย. 58 จัดกิจกรรมวันสุนธรภู่ และกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เรียบร้อย ร.ร.วัดสลักเหนือ
27 ก.ค. 58 ถึง 28 ก.ค. 58 การจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา
สุภาพ ร.ร.วัดสลักเหนือ
29 ก.ค. 58 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ
       ด้วยวันภาษาไทยแห่งชาติ  ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปีเป็นวันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเป็นการสร้างความตระหนักและส่งเสริมให้นักเรียนเห็นคุณค่าของภาษาไทย ในฐานะเป็นภาษาประจำชาติและแสดงความเป็นเอกราชของชาติไทย
สุภาพ ร.ร.วัดสลักเหนือ
07 ส.ค. 58 กิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต แหล่งเรียนรู้ด้วย ICT
สุภาพ ร.ร.วัดสลักเหนือ
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนข้าราชการ/พนักงานแต่งกายด้วยผ้าไทย ร.ร.วัดสลักเหนือ
12 ต.ค. 58 ถึง 30 ต.ค. 58 การติว o-net นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558
นักเรียน
27 พ.ย. 58 การประชุมกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
สุภาพ โรงเรียนวัดสลักเหนือ
01 ก.พ. 59 ถึง 16 พ.ค. 59 โรงเรียนวัดสลักเหนือเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
11 มี.ค. 59 ถึง 11 ก.พ. 59 การจัดกิจกรรม "บัณฑิตน้อย"
สุภาพ รร.วัดสลักเหนือ
03 ส.ค. 59 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาย และกิจกรรมห้องสมุด
ชุดนักเรียน นางสาวเบญจพร สาโรวาท
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ชุดผ้าไทย สีฟ้า นางจิรัชญา จตุทอง
18 ส.ค. 59 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และ ค่ายคณิตศาสตร์
ชุดผ้าไทย (สีเขียว) นางสาวนุจรี อุทกโยธะ นายสมศักดิ์ ธนะพาณิชย์สกุล
27 ก.ย. 59 ถึง 29 ก.ย. 59 การสอบปลายภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ชุดนักเรียน
11 ก.พ. 61 ทำบุญอดีตเจ้าอาวาสวัดสลักเหนือ (อาจารย์เชียง)