เด็กเก่ง สลักเหนือ
รองชนะเลิศอันดับ 2 วอลเล่ย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 12 ปี วิทยุการบิน มินิวอลเล่ย์บอล (อ่าน 65) 10 ก.ย. 62
งานแข่งขันทางวิชาการศูนย์สาระศิลปะ (อ่าน 387) 05 พ.ค. 61
นักเรียนที่ได้คะแนนเต็มในการทดสอบความสามารถของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ปีการศึกษา 2559 (อ่าน 449) 08 ก.พ. 61
นาฎศิลป์ไทยสร้างสรรค์+ดนตรีสากลงานศิลปหัตถกรรมระดับภาค (อ่าน 437) 08 ก.พ. 61
เด็กหญิงประกายกาญจน์ นึกถึง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักกีฬาเทควันโด (อ่าน 971) 21 ต.ค. 57
เด็กหญิงศราภรณ์ สมวงษ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (อ่าน 2727) 24 ก.ค. 56
เด็กหญิงนันท์นภัส โกละ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักกีฬาเทเบิลเทนนิส (อ่าน 2717) 24 ก.ค. 56
เด็กหญิง อธิยา เพ็งพิศ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นักกีฬาเทควันโด (อ่าน 2224) 24 ก.ค. 56